Home   Nieuws Kinderraad

Kinderraad

Sinds 2015 hebben wij een kinderraad op school. 

Waarom een kinderraad?

Door middel van de kinderraad maken de kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas- en schoolgenoten.
De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden èn bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot.  Verantwoordelijkheid is een van de kernwaarden van ons Daltononderwijs. Verder leren de kinderen realistische en haalbare doelen te stellen, hetgeen aansluit bij de kernwaarde Reflectie van ons Daltononderwijs.

Naast een plek in het Daltononderwijs past de kinderraad ook binnen ‘Actief burgerschap en integratie’. Actief burgerschap wordt uitgedrukt in verschillende domeinen. Een van die domeinen is participatie. Het gaat bij dit domein om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.

De afgelopen jaren hebben de leden van de kinderraad aanbevelingen gegeven over onder andere de invulling van Carnaval en Pasen, de schoolfeestdag en de aanschaf van buitenspeelgoed. 

Welke groepen?
De groepen 5 t/m 8 hebben elk 2 vertegenwoordigers in de raad. De vertegenwoordigers van groep 8 vertegenwoordigen ook de kinderen van groep 4, door voor en na de bijeenkomst van de Kinderraad ook in groep 4 te inventariseren wat er leeft en terug te koppelen wat besproken is. Zo maken de kinderen van groep 4 alvast kennis met de Kinderraad, voordat ze het jaar daarna zelf 2 vertegenwoordigers mogen kiezen.

Verkiezingen – hoe gaat het in zijn werk?
De kinderen van groep 5 tot en met 8 krijgen komende week uitgebreide informatie over de kinderraad. De leerkracht neemt met de kinderen door wat er verwacht wordt van vertegenwoordigers, waarna de kinderen zich verkiesbaar kunnen stellen. Vervolgens gaan de kinderen hun eigen campagne voorbereiden. Vanaf maandag 10 februari tot en met woensdag 13 februari kunnen de kinderen campagne voeren.
Op vrijdag 14 februari vinden de verkiezingen plaats en mogen kinderen hun stem uitbrengen op het kind uit hun eigen groep, die zij het meest geschikt vinden voor deze taak. De twee kinderen met de meeste stemmen zullen de klas vertegenwoordigen. 

Op maandag 17 februari wordt de kinderraad geïnstalleerd en wordt er ongeveer om de zes weken vergaderd. Deze vergaderingen vinden plaats op een vast moment onder schooltijd onder leiding van meester Marcel.

Aftreden en herverkiezing?
In principe treden alle kinderen af na het schooljaar. Kinderen zijn eenmalig herkiesbaar. Het is goed om ook anderen te laten ervaren wat het betekent om in de raad te zitten. 

Wat wordt verwacht van de vertegenwoordigers?

  • Voorwerk verrichten in de groep: inventariseren van wensen, dingen die in de groep leven, etc. Ook ideeën uit de ideeënbus worden meegenomen.
  • Vergaderingen bijwonen, verslag leggen, terugkoppelen naar de eigen achterban.
  • Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen luisteren naar groepsgenoten en mede-raadsleden.

Voorzitter:
De raad kiest zijn voorzitter uit de leden van groep 7 en 8 die aangeven deze functie te willen bekleden. De voorzitter wordt aangesteld voor het schooljaar.
De directeur is adviserend lid van de Kinderraad en heeft geen stemrecht.

 

Vergaderingen en vergadertechnieken:

De voorzitter werkt de eerste keer in het schooljaar samen met de directeur. Hij leert het kind de ins en outs van het voorzitterschap. Hierna is de directeur aanwezig om de voorzitter en de andere kinderen aan te sturen. Ook mag hij dingen aandragen, die besproken moeten worden met de kinderen. 

De voorzitter zorgt ervoor dat:
– er een agenda is
– alle punten op de agenda worden afgewerkt
– iedereen aan het woord komt en er geluisterd wordt naar elkaar
– onderwerpen en oplossingen reëel uitvoerbaar zijn
– acties door de leden worden uitgevoerd, bewaking van het proces
– de punten met de directeur worden afgestemd

De notulist werkt de eerste keer samen met de administratief medewerkster. Zij leert het kind de ins en outs van het notuleren en geeft een standaard lege notulen om mee te werken.

De notulist zorgt ervoor dat:
– er notulen komen van elke vergadering
– hij deze notulen verspreidt
– hij deze notulen bundelt en archiveert

De penningmeester werkt de eerste keer samen met de penningmeester van de OR of leert de ins en outs van de directeur.

De penningmeester zorgt ervoor dat:
– er een begroting komt van het beschikbare budget
– hij het budget bewaakt
– hij de bonnen en uitgaven archiveert
– hij de uitgaven kan verklaren

De penningmeester van de raad dient een schriftelijk verzoek in bij de directeur en de voorzitter van de ouderraad voor de beschikking stelling van een budget, waarin aangegeven wordt wat de raad er mee denkt te gaan doen.

De ideeënbus:
De ideeënbus krijgt een prominente plek in de hal. De leden van de Kinderraad gaan na hun installatie de klassen rond met een praatje over wat ze doen en om de ideeënbus te promoten. Voor elke vergadering wordt de bus geleegd door de voorzitter van de Kinderraad. De ideeën worden besproken en reële ideeën worden verder uitgewerkt door de raad.

Terugkoppeling:
De raad koppelt terug naar de kinderen door in de klas verslag te doen. De vertegenwoordigers van groep 8 doen dit ook in groep 4. Op het whiteboard boven in de hal en op het prikbord beneden bij de ingang worden de notulen opgehangen. De Kinderraad heeft een eigen plek op de website en werkt de website na iedere vergaderingen bij. De raadsleden doen dit bij toerbeurt.

In de maandinfo van maart stellen de leden van de kinderraad zich aan u voor en kunt u een kort verslag lezen van de eerste vergadering.