Home   De Kinderraad

De Kinderraad

Welkom op de pagina van de Kinderraad


Algemeen

Waarom een Kinderraad?

  • De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas- en schoolgenoten.
  • De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot.
  • De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen.
  • De kinderen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen.


Kinderraad en Daltononderwijs

Een van de kernwaarden binnen het Daltononderwijs is verantwoordelijkheid (in gebondenheid). De kinderen die deelnemen aan de Kinderraad krijgen een grote verantwoordelijkheid doordat er van hun verwacht wordt, dat zij bijhouden wat er leeft onder de andere kinderen binnen school. Ook de andere kinderen krijgen hier een verantwoordelijkheid in, door goed na te denken over de ideeën die ingebracht kunnen worden. De ideeën van de kinderen moeten binnen de mogelijkheden van school vallen. Ook op samenwerkingsgebied wordt er veel verwacht van de kinderen. De kinderen leren luisteren (zowel naar elkaar in de vergadering maar ook naar hun klasgenoten buiten vergaderingen om), vergaderen, overleggen, onderhandelen, rekening houden met elkaar en terugkoppelen.


Kinderraad en actief burgerschap

Naast een plek in het Daltononderwijs past de Kinderraad ook binnen actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap wordt uitgedrukt in verschillende domeinen. Een van die domeinen is participatie. Het gaat bij dit domein om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.


De Kinderraad kan voorstellen doen aan de directeur. De directeur beslist uiteindelijk.

 

Wie hebben er zitting in de Kinderraad?

De Kinderraad bestaat uit 8 leden. Uit de groepen 5 tot en met 8 nemen elk 2 vertegenwoordigers zitting in de raad. De vertegenwoordigers van groep 8 vertegenwoordigen ook de kinderen van groep 4, door voor en na de bijeenkomst van de Kinderraad ook in groep 4 te inventariseren wat er leeft en terug te koppelen wat besproken is. Zo maken de kinderen van groep 4 alvast kennis met de Kinderraad, voordat ze het jaar daarna zelf 2 vertegenwoordigers mogen kiezen.


Hoe kom je in de Kinderraad?

Halverwege het schooljaar worden er verkiezingen georganiseerd in de groepen 5 tot en met 7. De leerkracht neemt met de kinderen door wat er van de vertegenwoordigers verwacht wordt, waarna kinderen zich verkiesbaar kunnen stellen.
Elke groep kiest zijn eigen vertegenwoordigers. De verkiezingen van deze vertegenwoordigers kan vooraf gegaan worden door bijvoorbeeld presentaties van de kandidaten in hun eigen  groep, een kringgesprek, etc.
In principe treden alle kinderen af na een jaar zitting in de kinderraad. Kinderen zijn eenmalig herkiesbaar. Het is goed om ook anderen te laten ervaren wat het betekent om in de raad te zitten.
Aan het eind van een schooljaar vinden er in groep 7 verkiezingen plaats zodat bij de start van het nieuwe schooljaar er vanuit groep 8 vier kinderen zitting hebben in de kinderraad. Dit omdat er dan vanuit groep 5 nog geen leden in de kinderraad zitten. De kinderen uit groep 8 vertegenwoordigen ook groep 4 en, tot aan de verkiezingen, groep 5.


Wat wordt er verwacht van de vertegenwoordigers?

  • Voorwerk verrichten in de groep: inventariseren van wensen, dingen die in de groep leven, etc. Ook ideeën uit de ideeënbus worden meegenomen.
  • Vergaderingen bijwonen, verslag leggen, terugkoppelen naar de eigen achterban.
  • Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen luisteren naar groepsgenoten en mederaadsleden.


Mogelijke onderwerpen ter bespreking in de Kinderraad:

Het is het leukst als de kinderen zelf met ideeën komen over mogelijke onderwerpen. Mochten zij ideeën nodig hebben, dan kan gedacht worden aan:
– gezonde school
– gymles
– pesten
– schoolfeestdag/schoolreis
– invulling/verandering gezamenlijke ruimtes
– Pasen/Kerst/Sinterklaas/Carnaval
– uitwisselingen
– schoolplein
– viering verjaardagendag

 

Samenstelling van de Kinderraad:

De Kinderraad bestaat uit 8 leden, waaronder een voorzitter, een notulist en een penningmeester.
De raad kiest zelf zijn voorzitter, notulist en penningmeester uit de leden van groep 7 en 8 die aangeven hebben deze functie te willen bekleden. De voorzitter, de notulist en de penningmeester worden aangesteld voor het schooljaar.

De Kinderraad komt om de 6 weken bijeen op maandag of woensdag.
De vergaderingen van de Kinderraad vinden onder schooltijd plaats, onder leiding van de directeur van de school. De vergaderingen duren een ongeveer een uur.
De directeur is adviserend lid van de Kinderraad en heeft geen stemrecht.

 

De voorzitter werkt de eerste keer samen met de directeur. Het kind leert van de directeur de ins en outs van het voorzitterschap.
Hierna is de directeur bij elke vergadering aanwezig om de voorzitter en de andere kinderen aan te sturen. Ook mag hij dingen aandragen, die besproken moeten worden met de kinderen.

De voorzitter zorgt ervoor dat:
– er een agenda is
– alle punten op de agenda worden afgewerkt
– iedereen aan het woord komt en er geluisterd wordt naar elkaar
– onderwerpen en oplossingen reëel uitvoerbaar zijn
– acties door de leden worden uitgevoerd, bewaking van het proces
– de punten met de directeur worden afgestemd.

 

De notulist werkt de eerste keer samen met de administratief medewerkster. Het kind leert van de administratief medewerkster de ins en outs van het notuleren en krijgt een standaard notulen document om mee te werken.

De notulist zorgt ervoor dat:
– er notulen komen van elke vergadering
– deze notulen verspreid worden
– deze notulen gebundeld en gearchiveerd worden

 

De penningmeester werkt de eerste keer samen met de penningmeester van de OR of de directeur. Het kind leert  van een van hen de ins en outs

De penningmeester zorgt ervoor dat:
– er een begroting komt van het beschikbare budget
– het budget bewaakt wordt
– de bonnen en uitgaven geregistreerd worden
– de uitgaven verklaard kunnen worden

 

De ideeënbus:

De ideeënbus heeft een prominente plek in de hal. De leden van de Kinderraad gaan de klassen rond in het begin van het schooljaar met een praatje over wat ze doen en ter promotie van de ideeënbus. Voor elke vergadering wordt de bus geleegd door de voorzitter van de Kinderraad. De ideeën worden besproken en reële ideeën worden verder uitgewerkt door de raad.

 

Terugkoppeling:

De raad koppelt terug naar de kinderen door in de klas verslag te doen. De vertegenwoordigers van groep 8 doen dit ook in groep 4. Op het whiteboard boven in de hal en op het prikbord beneden bij de ingang worden de notulen opgehangen. De Kinderraad heeft een eigen plek op de website en werkt de website na iedere vergaderingen bij. De raadsleden doen dit bij toerbeurt.

 

Financiële middelen:

Per schooljaar stellen zowel de school als de ouderraad een (nader vast te stellen) bedrag ter beschikking van de Kinderraad.
De penningmeester van de Kinderraad overlegt aan het begin van het schooljaar een begroting van de Kinderraad voor aan de school en de ouderraad. Aan het eind van het schooljaar wordt er verantwoording afgelegd over de uitgaven.

 

In verband met de Covid-19 pandemie is de kinderraad sinds februari 2020 niet meer bijeen geweest. Wij hopen dat de raad in schooljaar 2021-2022 weer samen kan komen.