Home   Groep 8   Links groep 8

Links groep 8

Handige websites voor de oriëntatie op het Voortgezet Onderwijs:

http://www.devogids.nl/

Overzicht van alle open dagen in de regio Eemland:
https://vanbasisnaarbrug.nl/ 

Overzicht van alle open dagen in de regio ‘t Gooi:
http://www.gooisegids.nl/open-dagen/

Hier vindt u de presentatie over het voortgezet onderwijs, welke op 14 november jongstleden op school heeft plaatsgevonden.

Diverse formulieren voor het Voortgezet Onderwijs:

Als uw kind kiest voor een van de 3 VO scholen in Baarn/Soest, dan vindt u hieronder vanaf half januari de schoolspecifieke aanmeldformulieren. Wilt u dit formulier invullen, ondertekenen en inleveren bij de leerkracht van groep 8.

Hier vindt u meer informatie over de aanmeldprocedure voor de middelbare school.
In dit document wordt er gesproken over een OSO-preview. OSO staat voor: Overstapservice Onderwijs. Het onderwijsdossier van uw kind wordt digitaal overgedragen aan de VO school van uw keuze.

Aanmeldformulier voor de Waldheim Mavo

Aanmeldformulier voor het Griftland College

Aanmeldformulier voor het Baarnsch Lyceum

====

Groepsinformatieavond

Donderdag 12 september heeft de groepsinformatieavond plaatsgevonden van groep 8. Deze was druk bezocht. Hieronder nog even de belangrijkste punten op een rij.

Het wordt natuurlijk een bijzonder jaar, het is de afsluiting van een periode in het kinderleven en ze groeien toe naar het voortgezet onderwijs.
Er zijn veel bijzondere en gezellige activiteiten, maar we gaan natuurlijk ook veel leren en hard aan het werk.(Ja, ook na de Centrale Eindtoets!)

We zijn weer gestart met het spelen van Taakspel. Dit is een interventiemethode die (werk-)gedrag en sfeer in de klas positief beïnvloedt. De kinderen hebben hier eerder mee gewerkt.

We benoemen in de klas bij iedere les het lesdoel. In groep 8 worden de kinderen steeds meer betrokken bij hun persoonlijke leerproces. Welke doelen beheers ik al wel en welke nog niet. Het is de bedoeling dat kinderen hier steeds meer zicht op krijgen en dat ze daardoor het keuzewerk en de periodetaak bewuster kunnen inplannen.

Huiswerk gaat op donderdag mee en moet op woensdagochtend bij binnenkomst af zijn. Ze krijgen iets meer taken dan vorig jaar. Dit kunnen werkbladen zijn, maar ook leerwerk voor wereldoriëntatie of Engels.
Het zit in de gele snelhechters die de kinderen hebben gekregen.
Als u het huiswerk met uw kind bespreekt, dan willen we u vragen om de fouten niet uit te wissen. Wij vinden het belangrijk om het denkproces van de kinderen te kunnen volgen. Daarvoor is het nodig dat we de eventuele fouten van kinderen zien. Mochten er zaken onduidelijk zijn, mogen ze natuurlijk ook op school om hulp vragen. Dit kan iedere week uiterlijk tot dinsdagochtend.

Kinderen hebben tegenwoordig gemakkelijk toegang tot allerlei sociale media. Dat is leuk, ze leren ervan en het is goed voor hun contacten. Maar voor veel ouders is het niet wenselijk dat kinderen zomaar met alles worden geconfronteerd wat die media te bieden hebben. 

Over dit onderwerp voeren wij in de klas regelmatig gesprekken. Wij denken dat het belangrijk is om hier ook thuis regelmatig het gesprek over aan te gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw kinderen praten over het gebruik van het internet.
Welke websites bezoeken ze eigenlijk? Realiseert u zich dat kinderen via deze sites regelmatig in contact komen met vreemden? Hoe communiceer je eigenlijk via dit medium? Hoe kunnen dingen overkomen bij anderen? Lees je als ouders mee of juist niet? Wat doe ik met de webcam op mijn computer? Interessante vragen die naar onze mening zeker de aandacht verdienen.

Hieronder staat een aantal sites met veel meer informatie over dit onderwerp. Hier staan bijvoorbeeld ook tips om deze gesprekken zo ongedwongen mogelijk aan te gaan.  

https://www.mediaopvoeding.nl/

https://www.mediawijsheid.nl/ouders/

De kinderen geven dit jaar weer een spreekbeurt van circa 15 minuten over een onderwerp naar keuze. De spreekbeurten vinden plaats in april of mei. Er mag zelf gekozen worden of de spreekbeurt alleen of samen gegeven wordt. De data bepaal ik door middel van loting. De voorbereiding vindt in groep 8 volledig thuis plaats. 

We gaan komend jaar ook weer een aantal maal op excursie. Hierbij hebben wij vaak uw hulp nodig! Ook bij andere zaken, zoals het praktisch verkeersexamen of de musical is uw hulp van harte welkom. Mocht u ons kunnen helpen, kunt u zich altijd nog aanmelden. Er is in de klas een overzicht aanwezig van alle data die op dit moment vaststaan. Als er niet voldoende hulp is, zal ik hier nogmaals om vragen via Parro. Bij onvoldoende hulp kan het zijn dat activiteiten niet door gaan. 

Het schoolkamp is dit jaar van zondag 14 juni t/m woensdag 17 juni. We gaan weer naar Texel. Het programma staat grotendeels al vast, maar u  kunt zich bij mij opgeven als kampbegeleiding. Er gaat een vaste groep begeleiding mee, maar mocht er nog meer hulp nodig blijken, zal er geloot worden onder de ouders die zich hebben opgegeven.

De kinderen krijgen in november een voortgangsverslag mee. Hieraan gekoppeld is het voorlopig adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. In dit gesprek is ook ruimte om over het voortgangsverslag te spreken.
Het advies wordt gebaseerd op onder andere: werkhouding/motivatie/huiswerk, gegevens van de methodetoetsen, Cito Leerlingvolgsysteem en overleg met de leerkrachten van groep 6 en 7, directie en intern-begeleider.

In februari ontvangen de kinderen hun 1e rapport.
Hierna vinden wederom 10- min gesprekken plaats. Hier wordt het definitieve advies gegeven.

De eindtoets vindt plaats op 15/16/17 april 2019.

In mei krijgen de kinderen hun 2e rapport. Mocht u naar aanleiding hiervan, of de uitslag van de eindtoets, nog een gesprek willen voeren, kunt u zich hiervoor t.z.t. opgeven.

Alle data en uitleg m.b.t. het traject voortgezet onderwijs volgen na de herfstvakantie in een brief. Alvast een datum om vrij te houden:
Op donderdag 14 november is er om 19.30 uur een algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs op school. 

Dan is er ook nog op dinsdag 14 juli de afscheidsavond, met onder andere de musical. Op deze avond nemen niet alleen de kinderen afscheid van de school, wilt u deze avond ook vrij houden? 

Op de website www.driesprong-soest.nl kunt u allerlei informatie vinden. Als u deze site regelmatig bezoekt, blijft u goed op de hoogte. Hier zullen ook links op komen te staan die van pas zullen komen in het oriënteren op middelbare scholen.

Tot slot willen we u vragen om met u vragen/opmerkingen naar de leerkracht toe te komen. U kunt altijd een afspraak maken, dit kan ook telefonisch. Kom vooral naar me toe na schooltijd.

Sociale Media

Hieronder vindt u handige websites met meer informatie over sociale media. Hier vindt u veel tips, bijvoorbeeld om gesprekken hierover met uw kind zo ongedwongen mogelijk aan te gaan.

https://www.mediawijsheid.nl/ouders/

https://www.mediaopvoeding.nl/

Mobiele Etiquette
Regels en afspraken op internet
25 manieren om te vragen aan je kind: “Hoe bewaak jij je privacy op het internet?”