Home   MR

MR

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad

Algemeen
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Beslissingen dus die van invloed zijn op de kinderen en het personeel.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten.
Daarom moeten scholen beschikken over een medezeggenschapsraad (MR). Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de MR in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Op 30 november 2006 is deze wetgeving verder aangepast en omgezet in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Wat voor taken heeft de MR
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt (gevraagd en ongevraagd) dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • kwaliteit en verbetering van het onderwijs
  • formatieplan
  • personeelszaken (vacatures, scholing leerkrachten)
  • het schoolplan
  • de schoolgids
  • de besteding van geld
  • onderhoud van het gebouw
  • etc., etc.

Een veelheid aan onderwerpen die de MR een belangrijk en interessant orgaan in het basisonderwijs maakt.

Contact
De MR is direct via de mail bereikbaar voor al uw vragen via: mr@driesprong-soest.nl

De MR heeft tot doel om kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor leerlingen en personeel te borgen en continu te verbeteren.

Naast de MR van de school bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. In ons geval is dat de SKOSS, waar 6 scholen onder vallen. De GMR telt zes leden, die niet vanuit de MR-en van de scholen worden geplaatst, maar zelfstandig worden verkozen. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden, de belangrijkste daarvan is de financiële begroting.