Home   OR

OR

Ouderraad

Algemeen
De Ouderraad (OR) van de Driesprong is een vrijwillig initiatief waarin ouders van schoolgaande kinderen zitting hebben. De Ouderraad heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan activiteiten die:

* het gemeenschappelijke gevoel van de schoolkinderen en het plezier om bepaalde gebeurtenissen gezamenlijk te vieren ondersteunen.
* door de school georganiseerd worden, waarbij ondersteuning in en/of financiële zin wenselijk is.
* niet door de school zelf georganiseerd (kunnen) worden als gevolg van een beperking in de beschikbare personele en/of financiële middelen.

Voorbeelden van evenementen waaraan de OR onder andere een bijdrage levert zijn: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, het schoolreisje en verschillende sportevenementen.

Naast de inzet van de leden ondersteunt de OR ook in financiële zin de verschillende activiteiten. De (vrijwillige) bijdragen van de ouders van schoolgaande kinderen op De Driesprong is daarvoor van groot belang. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Over de besteding van deze gelden, die onderdeel uitmaken van de middelen van De Driesprong, wordt verantwoording afgelegd.
Enerzijds als onderdeel van de accountantscontrole die de SKOSS (Stichting Katholiek Onderwijs Soest Soesterberg) elk jaar krijgt en waarvan De Driesprong deel uit maakt, anderzijds door het financieel verslag dat jaarlijks aan de ouders ter beschikking wordt gesteld.

Ouderbijdrage
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, is deze cruciaal in het behalen van de doelstellingen.
Vanaf schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 40,00 per kind per jaar.

Dit zijn jaartarieven. Deze gelden bij de instroom van start schooljaar tot Kerst.
Voor kinderen die tussen Kerst en Pasen komen betaalt u de helft van de ouderbijdrage.
Voor instromers tussen Pasen en de zomervakantie betaalt u nog geen ouderbijdrage.
Wij verzoeken u vriendelijk om het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL57 RABO 0359 9161 71 t.n.v. Daltonschool De Driesprong, o.v.v. de groep en naam van uw kind(eren).

Vergaderen
De OR komt elke maand bijeen. Op deze vergadering zijn een aantal teamleden aanwezig.

Contact
Heeft u vragen over of aan de OR dan kunt u contact opnemen via
or.3sprong@gmail.com