Home   Schoolgids   ONDERWIJS

ONDERWIJS

Uit de schoolgids:   HOOFDSTUK 3 – ONDERWIJS

3.1 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Op onze school is het onderwijs in twee ‘bouwen’ georganiseerd.
De groepen 1, 2 en 3 vormen de onderbouw, de groepen 4 tot en met 8 de bovenbouw.
Om de samenhang te waarborgen vindt er regelmatig overleg plaats tussen het team en de directie.
De “bouwen” hebben tweewekelijks bouwoverleg, waarin over de verschillende activiteiten en het beleid gesproken wordt.

3.2 GROEPERING, GROEPSGROOTTE EN LESORGANISATIE

Groep 1 en 2
In de groepen 1 en 2 werken we met drie combinatiegroepen. Dit betekent dat kinderen uit zowel groep 1 als groep 2 bij elkaar zitten. Dit heeft als voordeel dat kinderen in aanraking komen met andere kinderen die al verder in hun ontwikkeling zijn. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en ondersteunen. Gedurende het schooljaar stromen er kinderen in die 4 jaar geworden zijn.

Groep 3 tot en met 8
Veel activiteiten vinden plaats in de eigen groep. De kinderen blijven met die groep bij elkaar onder de hoede van hun eigen groepsleerkracht. Dit houdt overigens beslist niet in, dat alle kinderen tegelijkertijd dezelfde stof op dezelfde manier aangeboden krijgen en verwerken. Binnen de groep is er ruim aandacht voor individuele verschillen.
In iedere klas is een instructietafel die gebruikt wordt voor verlengde instructie, pre-teaching extra hulp en uitleg.
In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Ons schoolgebouw maakt het mogelijk dat kinderen ook buiten het eigen klaslokaal kunnen werken, aan de groepstafels in de hal of aan ‘stilte werkplekken’ in een extra lokaal. Een veelheid aan werkvormen, via de aanpak van coöperatief leren, maakt dat leerlingen gewend zijn aan vormen van samenwerken. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. De materialen die we gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen kinderen.

De uitgangspunten van ons Daltononderwijs worden verwezenlijkt in het taakwerk.
In taakwerktijd krijgt ieder kind de kans te werken aan het opgegeven taakwerk: samen werken met anderen, vrijheid in keuze van volgorde en zelfstandigheid. Fijnere nuances daarbinnen zijn er ook. We denken aan het nog meer op individuele kinderen toegemeten systeem van extra hulp binnen of buiten de klas en een aparte benadering van kinderen op het gebied van tempo, motivatie en gedrag. Wezenlijk onderdeel van taakwerk is keuzewerk.
Keuzewerk heeft als hoofddoel: het bevorderen van motivatie tot leren. De opdrachten daarbinnen zijn interessant voor kinderen, gevarieerd en uitdagend.
Vakken als muziek, schrijven, gymnastiek, catechese en wereldverkenning worden binnen de eigen groep gegeven. Ook hier houden we rekening met het feit dat kinderen verschillende capaciteiten hebben. We proberen eruit te halen wat erin zit (op een kindvriendelijke manier).

3.3 ONDERWIJSPROGRAMMA

Op De Driesprong wordt gewerkt met moderne, eigentijdse methodes.
De methodes op het gebied van taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie voldoen aan de kerndoelen. In de groepen 1 en 2 wordt niet gewerkt met methodes, maar volgens ontwikkelingslijnen waarbij de kerndoelen als uitgangspunt gelden.

3.3.1 Groep 1 en 2
3.3.2 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) groep 3 t/m 8
3.3.3 Oriëntatie op mens en maatschappij
3.3.4 Muziek en expressie, dansante vorming en lichamelijke opvoeding
3.3.5 Coöperatief Leren: leerlingen leren van en met elkaar

3.4 HUISWERK

Huiswerk is specifiek verbonden met de activiteiten die in onze lessen plaatsvinden.
Huiswerk is dus een verlenging van de leertijd.
De activiteiten in onze lessen zijn zeer uiteenlopend: cognitief, creatief, informatieverwerking, automatisering etc.
De functie van het huiswerk kan ook zeer uiteenlopend zijn.
Daarnaast moeten we ons realiseren dat in de hoogste groep(en) van de basisschool er nog een andere reden is voor het geven van huiswerk, namelijk voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Mogelijke functies van huiswerk zijn:

Inslijpen van kennis. Bijvoorbeeld automatiseren van tafels, leren van verkeersregels, leren van een toets wereldoriëntatie etc.

Toepassen van geleerde kennis en vaardigheden in nieuwe opdrachten. Afmaken van een werkstuk, maken van opdrachten wereldoriëntatie etc.

Voorbereiden van nieuwe opdrachten. Verzamelen van materiaal voor een werkstuk of boekbespreking, bijhouden van de actualiteit etc.

Wij hebben de volgende werkbare regeling gevonden:

Groep 3 t/m 6
Huiswerk in deze groep is niet structureel, maar incidenteel. Te denken valt dan aan tafels oefenen (automatiseren van tafels blijft noodzakelijk) en extra leesbladen.

Groep 7 en 8
Vanaf het begin van het schooljaar wordt in deze groepen huiswerk structureel. Regelmatig worden er taal en rekenbladen meegegeven.

In groep 7 en 8 wordt er met een agenda gewerkt.
Op school wordt regelmatig aandacht geschonken aan de planning van het huiswerk. Ook wordt er van de ouders gevraagd om hierbij actief te willen zijn.
Af en toe samen een agenda bekijken geeft een grote voorsprong in het voortgezet onderwijs (VO).

Als een kind remedial teaching (RT) krijgt, kan ook gevraagd worden bepaalde stof thuis extra te oefenen.