Home   Schoolgids   WAAR WE VOOR STAAN

WAAR WE VOOR STAAN

Uit de schoolgids:    HOOFDSTUK 2 – WAAR DE DRIESPRONG VOOR STAAT

2.1 MISSIE
Visie en missie SKOSS
De visie en missie van De Driesprong zijn gebaseerd op en afgeleid van de visie en missie van onze overkoepelende stichting. U kunt deze nalezen op de website van onze stichting.

Visie en missie van de school
De Driesprong: Dagelijks Dalton
Op onze school willen we de kinderen iedere dag laten spelen en werken volgens de drie pijlers van het Daltononderwijs:
Vrijheid – Zelfwerkzaamheid – Samenwerking
de Driesprong werkt volgens het concept van het Daltononderwijs. Vanuit het schoolconcept beschrijven we de visie die ten grondslag ligt aan de verdere ontwikkelingen in de school.
Iedere Daltonschool werkt de drie principes vrijheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking uit op een manier, die in de eigen situatie het beste past.
Dit betekent dat elke Daltonschool er anders uitziet: een ander gebouw, andere mensen, een andere wijk, een andere indeling van groepen, andere methode-keuzen.
Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar.
het werken volgens de Daltonprincipes betekent ruimte scheppen en kinderen de gelegenheid en het vertrouwen geven om zelfstandig of samen te werken aan taakwerk, de lesstof die kinderen moeten verwerken in een bepaalde periode.
De drie uitgangspunten geven het onderwijs een zodanige vorm, dat elk kind zich prettig voelt in de school en daar ook wil leren.

In het Daltonbeleidsplan (ons Daltonhandboek, na te lezen op onze website), opgesteld door onze Dalton werkgroep, laten wij concreet zien op welke wijze wij ons Daltononderwijs vorm geven én welke ontwikkelplannen wij de komende jaren hebben.

2.2 UITGANGSPUNTEN VAN ONS DALTONONDERWIJS
Vrijheid (in gebondenheid)

Dit uitgangspunt is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing van ieder kind.
Daarbij is het uiteraard belangrijk dat kinderen rekening houden met de mensen om hen heen. Daarom is een kind niet volledig vrij om te doen en te laten wat het wil.
Er is een duidelijk van te voren vastgestelde grens waarbinnen een kind zich kan bewegen.
Vrijheid moet je leren hanteren. Wij stellen dus aan de jongste kinderen andere eisen dan aan kinderen uit de hoogste groepen.
Toch hebben alle kinderen in school ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien.
De volgende afspraken gelden uiteindelijk voor ieder kind in onze school:
• Kinderen kiezen binnen taakwerk zelf de volgorde van hun werkzaamheden.
• Kinderen kunnen zichzelf een werktempo opleggen, binnen bepaalde grenzen.
• Kinderen zijn vrij in het inroepen van hulp; van de leerkracht of een medeleerling.

De leerkracht zal bij het stellen van regels en eisen steeds attent zijn op individuele verschillen tussen kinderen.

2.3
IDENTITEIT

De officiële naam van onze school is Rooms Katholieke Daltonschool De Driesprong,
In de huidige samenleving is van een driehoek kerk-school-gezin nauwelijks meer sprake. Een begrijpelijke ontwikkeling gezien de sterke terugloop van het aantal kinderen op de katholieke school dat van huis uit nog met het katholieke geloof, en zeker met de kerk, te maken krijgt. Een differentiatie is dan logisch: de kerk richt zich op haar catechetische taak, de school houdt zich bezig met levensbeschouwing en christelijk geloof in meer algemene zin.
Wij willen ons graag profileren als “katholieke” school.
Voor ons betekent katholiek zijn dat we vooral willen uitstralen dat we als mensen, en dus ook als kinderen, elkaar nodig hebben, dat we samen willen werken, spelen en leren.
Geïnspireerd door de manier waarop Jezus leefde (vol zorg en aandacht voor anderen, vooral de zwakkeren in de samenleving) willen we kinderen bewust maken van hun plaats in de maatschappij.
Vanuit deze achtergrond willen we ook anderen ontmoeten, respect en waardering voor andere culturen en religies hebben én willen we leren van de rijkdom van hun gedachtegoed, hun manier van leven en riten.

Onze 10 kernwoorden vatten samen wat wij als Rooms Katholieke school belangrijk vinden:

 • samen
 • jezelf zijn
 • eerlijkheid
 • respect
 • vrijheid
 • plezier
 • leren
 • groeien
 • veiligheid
 • vertrouwen

In onze school staat er eenmaal per week catechese als vak op het lesrooster.
Dit is één van de manieren waarop wij de identiteit van onze school een invulling geven.
Wij gaan ervan uit dat u dit ook belangrijk vindt, gezien uw keuze voor onze school.
In de godsdienstlessen maken wij gebruik van de methode “Hemel en Aarde”.
Daarnaast organiseert de school drie keer per jaar een viering: één bij de start van het schooljaar en twee schoolvieringen rond Kerstmis en Pasen.
De voorbereiding voor de Eerste Communie wordt georganiseerd vanuit de Willibrordparochie  (zie www.rksoest.nl). Ouders maken zelf de keuze of kinderen hieraan meedoen.
In aanloop naar het Vormsel wordt medio groep 8 een start gemaakt, ook dit wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de parochie. De keuze hieraan deel te nemen wordt eveneens door de ouders en de kinderen genomen.

2.4 WERKGEMEENSCHAP
De samenwerking tussen bestuur, Algemeen Directeur (AD), directie, team, ouders en kinderen vormt de basis voor een goed schoolklimaat.

 • Het samenwerken staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar. We zijn alert op pesten en we hebben een Gedragsprotocol. Hierin staat aangegeven hoe wij met elkaar omgaan.
 • Wij laten in ons dagelijks handelen steeds weer zien dat normen en waarden hoog in ons vaandel staan.
 • Ook worden deze regels op ouderavonden aan ouders kenbaar gemaakt om samen sterk te staan bij de begeleiding van de kinderen op weg naar volwassenheid.
 • Er is ruimte om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk individueel kind.
 • Wij streven er ieder jaar weer naar om de juiste persoon op de juiste plek te zetten. De leerkrachten krijgen alle gelegenheid om zich te professionaliseren. Iedere werknemer binnen onze school krijgt de kans om zich te ontwikkelen. De opbrengst hiervan stroomt (in)direct weer terug naar de leerling.

Ouders en kinderen
Als schoolteam zien we ons in de eerste plaats als leerkrachten en in de tweede plaats als medeopvoeders naast de ouders. Wij realiseren ons dan ook, dat wij in de opvoeding van de kinderen een belangrijke plaats innemen. Die gedeelde verantwoordelijkheid nemen wij serieus door goed contact met de ouders te onderhouden.
Dat willen we bereiken door:

 • er van uit te gaan dat ouders de visie, missie en regelingen van de school onderschrijven;
 • de informatievoorziening van de school naar de ouders te zien als een belangrijke pijler in het onderlinge contact;
 • ouders vooral te benaderen in hun eigen verantwoordelijkheid naar het kind;
 • open te staan voor opbouwende kritiek van ouders;
 • ouderpanelavonden te organiseren.

Samenleving
De Driesprong vindt het belangrijk om als school midden in de maatschappij te staan.
Dit streeft de school na door:

 • gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden die onze nabije omgeving ons biedt op gebied van natuur- en cultuureducatie;
 • maatschappelijke en actuele gebeurtenissen in de regio als uitgangspunt te nemen bij diverse lessen;
 • de dagelijkse actualiteit regelmatig te verwerken in het dagprogramma;
 • de kinderen vertrouwd te maken met de cultuur en omgeving. Regelmatig wordt er gebruikt gemaakt van extra aanbod om de aandacht van de leerlingen op een speelse wijze hiermee kennis te laten maken.

2.5 UITGANGSPUNTEN
In de paragrafen “Onderwijs” en “Identiteit” is al veel geschreven over hoe we met kinderen om willen gaan. Die mentaliteit is voor alle teamleden de bron om elke dag weer met kinderen aan de slag te gaan. Vanuit een goede pedagogische situatie is het werken met kinderen het meest effectief.Op onze school onderschrijven wij het uitgangspunt, dat mannen en vrouwen, meisjes en jongens gelijkwaardig zijn. Uitgaande van deze gelijkwaardigheid vinden wij de volgende aspecten van belang:

 • de school schept een klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen;
 • de school creëert ruimte om verschillend te zijn. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen;
 • de school hanteert een niet-stereotype benadering;
 • de school schept voor kinderen voorwaarden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaam en weerbaar gedrag;
 • op school hebben we respect voor elkaar.

Op ons schoolplein is plaats gemaakt voor de tegel met het lieveheersbeestje;
voor ons hét teken van respect. Respectvol omgaan met elkaar, respect tonen voor elkaar, elkaar niet hinderen, pijn doen of schade berokkenen. Die regel geldt voor iedereen die op school aanwezig is. Bij klein en groot is de kern dezelfde: de persoon en de grenzen die hij/zij stelt worden door een ander gerespecteerd. Je voelt ‘nee’, je zegt ‘nee’ en de ander respecteert dat. Van alle geledingen binnen de school (directie/leerkrachten/kinderen/niet-onderwijzend personeel/ouders/bezoekers) wordt verwacht, dat zij zich houden aan het bovenstaande.

2.6 SFEER IN DE SCHOOL
Wij geven de kinderen op De Driesprong graag een goede schoolbasis mee. Deze basis dient verantwoord, breed en degelijk te zijn. Iets waarop je kunt steunen en bouwen, vanuit waar je zelfverzekerd en gesterkt kunt en durft vertrekken en waarop je steeds weer terug kunt vallen. Dit beseffend, weten we dat het leggen van zo’n basis heel wat inhoudt. Met enkel en alleen kennisoverdracht zijn we er niet.
Uiteraard houdt een goede schoolbasis in, dat kinderen bekend gemaakt worden met alle facetten van taal, rekenen, wereldverkenning e.d.
Naar ons idee betekent dit ook:

 • werken aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen, een willen-weten-houding;
 • werken aan een oog en hart voor anderen, een willen-delen-houding;
 • leren de talenten van jezelf en anderen te kennen en te ontwikkelen;
 • het ontwikkelen van je zintuigen en motoriek;
 • het voorhouden en doorgeven van waarden, normen, je levensbeschouwing;
 • het genieten van samen op school zijn, samen vreugde en verdriet te delen.

Om deze uitgangspunten structureel vorm te geven, werken wij met “Leefstijl”, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Een schoolbasis die op deze gebieden een afgewogen, aan de leeftijd van het kind aangepaste bijdrage levert, noemen wij een goede schoolbasis. Van kleutergroep tot aan groep 8 proberen we zo min mogelijk onderbrekingen of grote verschillen in werkwijze te laten ontstaan. De doorgaande lijn in vormgeving van dag- en weekritme geeft de kinderen rust en vertrouwen.