Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

AVG

Als school hebben wij uiteraard ook te maken met de Europese wetgeving rondom privacy, te weten de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet ligt de nadruk op de bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. Onze school wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy risico’s te beperken. Dat proberen wij hieronder te doen. 

WAT SCHRIJFT DE AVG VOOR? 

Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken: Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen die persoonsgegevens verwerken. Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens niet nodig hebben. Op onze school zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In de privacyverklaring op de website van het bestuur kunt u precies lezen welke gegevens wij verzamelen. 

WANNEER WISSELEN WIJ GEGEVENS UIT? 

Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 

UW TOESTEMMING VOOR FOTO’S EN VIDEO’S, DELEN VAN CONTACTGEGEVENS EN GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) hebben wij u om toestemming gevraagd voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt zelf uw toestemming aangeven via Parro (communicatie app van de school). 

OUDERLIJK GEZAG

Tijdens de inschrijving is er aan u gevraagd wie het ouderlijk gezag heeft over het kind. Dit hebben wij nodig omdat inschrijving maar ook toestemming alleen gegeven mag worden door de ouder(s) met het ouderlijk gezag. Dit geldt ook voor vragen omtrent de rechten van betrokken.

Mocht er iets veranderen in het ouderlijk gezag wilt u dit dan z.s.m. melden aan onze administratie.

FOTO’S EN VIDEO’S MAKEN EN PUBLICEREN 

Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. Maak geen foto’s van andere kinderen. De directie van de school mag het fotograferen op de school verbieden. Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaatsvinden, zoals excursies of schoolreisjes kunnen er door ouders foto’s gemaakt worden. De school vraagt ouders om hier terughoudend in te zijn en deze beelden in geen geval te delen via sociale media.