Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Schoolplan

Het schoolplan van RK Daltonschool De Driesprong is opgesteld in samenwerking met het hele team. Samen hebben wij bepaald welke punten voor ons van belang zijn om goed Daltononderwijs te kunnen blijven bieden.
Met dit document kunnen wij verantwoording over ons handelen afleggen aan de belanghebbenden. Voor de dagelijkse praktijk zien wij dit schoolplan echter veel meer als een werkplan. De leidraad die de richting aangeeft waarin de school zich de komende vier jaren gaat ontwikkelen. Wij beschrijven de beleidsvoornemens voor de periode 2019-2023 in algemene termen. Voorafgaande aan ieder schooljaar worden de voornemens voor de desbetreffende periode nader uitgewerkt.
De medezeggenschapsraad van De Driesprong heeft kennisgenomen van het schoolplan en stemt in met de deelplannen zoals hierin verwoord.

Het  schoolplan 2019-2023 vindt u hier.